حریم خصوصی و امنیت

دسته‌بندی حریم خصوصی و امنیت

امنیت در هر زمینه‌ای از جمله اینترنت خیلی مورد توجه و حائز اهمیت است و متاسفانه زیرا اینترنت یک زمینه نوظهور است خیلی از افراد با مبانی و مسائل آن به خوبی آشنا نیستند :(